Hoạt động tư vấn phát triển bản thân

“Tư vấn phát triển bản thân” là một trong những hoạt động nòng cốt nhằm phục vụ quyền lợi (được chăm sóc, được đào tạo) của các bạn đã trở thành thành viên của HYS do ban Đào tạo phụ trách chính

Continue Reading Hoạt động tư vấn phát triển bản thân